Valproat - Absenor, Ergenyl Retard, Orfiril Long


Handelsnamn: Absenor®, Ergenyl retard®, Orfiril Long®
Detta är ett läkemedel som används för att behandla generaliserade toniskt kloniska anfall (grand mal), Partiella (fokala) anfall, Myoklonier (kortvariga muskelryckningar) samt  Absenser (petit mal). Det används som enda läkemedel eller i kombination med andra epilepsiläkemedel.

Beredningsform
Tabletter kapslar eller dosgranulat i påsar i flera varierande styrkor (bland annat 150, 300 och 500mg). Lösning finns i två styrkor, 60mg/ml eller 200mg/ml.

Hur man använder medicinen
Medicinen ska tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Man kan ta medicinen tillsammans med mat eller dryck. Tabletterna sväljs hela. Dosgranulatet och kapslarna kan öppnas och man kan strö ut innehållet i en sked med sylt, yoghurt eller liknande. Öppnade kapslar och dosgranulat kan blandas med vatten och ges i gastrostomi (PEG eller ”knapp på magen”). Var noga att spola efteråt med vatten.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över dosen. Ge aldrig dubbel dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns då risk för att barnet får nya kramper.

Samtidig behandling med andra läkemedel:
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol (t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t.ex. Brufen®, Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Antibiotika påverkar inte Valproat och kan alltså tas samtidigt.

Valproat påverkar inte p-piller men berätta alltid för din barnmorska eller läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimediciner.

Vanliga biverkningar
Lätt illamående och aptitlöshet kan förekomma i början av behandlingen. Senare kan man se en ökad aptit istället och ibland en oönskad viktuppgång.

Skakighet framför allt i händerna.

Håravfall eller ändrad hårkvalitet eller hårfärg.

Dubbelseende, yrsel, kräkningar eller diarré

Blodpåverkan i form av viss leverpåverkan, vilket kontrolleras via blodprover.

Graviditet
Diskutera alltid eventuell graviditet med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid. Det finns rapporter om en ökad risk för fosterskador om kvinnor behandlas med höga doser valproat under graviditeten.