FAQs > Läkemedel > Oxkarbazepin – Trileptal

Oxkarbazepin – Trileptal

Handelsnamn: Trileptal®
Oxkarbazepin är ett läkemedel som används för att behandla generaliserade toniskt kloniska anfall eller partiella (Fokala) anfall. Det används som enda läkemedel eller i kombination med andra epilepsiläkemedel.

Beredningsform
Tabletter (150, 300  och 600 mg)  eller flytande  (20mg/ml) .

Hur man använder medicinen
Medicinen tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Man kan ta tabletterna eller lösningen tillsammans med mat och dryck. Tabletterna sväljs hela men vid behov kan tabletterna delas. Flytande medicin kan blandas med vatten och ges i gastrostomi ( PEG).Var noga att spola efteråt med vatten.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrig en extra dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns då risk för att barnet får nya kramper.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol (t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (Brufen®, Ipren®, och Ibumetin®) ges enligt doseringsanvisning på förpackningen.

Vid infektion skall behandling med Erytromycin (Abboticin) undvikas. Informera behandlande läkare att ditt barn behandlas med oxkarbazepin.

Berätta alltid för såväl barnmorska eller läkare på ungdomsmottagningen eller kvinnokliniken att du behandlas med epilepsimediciner. Oxkarbazepin påverkar p-piller, så att man får sämre effekt av p-pillren. Man behöver då p-piller med högre hormonhalt.

Vanliga biverkningar
Trötthet är en övergående biverkan som ofta förekommer i början av behandlingen. Om den kvarstår kontakta barnets läkare eller epilepsisjuksköterska.

Hudutslag kan uppkomma. Då blir det röda, finprickiga utslag spridda över hela kroppen, ansiktet och munnen. Utslagen kommer inom 4 veckor från det att behandlingen påbörjats. Om ditt barn får utslag, kontakta genast sjukhus eller vårdcentral. Behandlingen ska avslutas om det är oxkarbazepin som ger utslagen.

Darrighet (tremor), ostadighetskänsla, dubbelseende och kräkningar kan uppträda.

Graviditet
Diskutera alltid med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid. Oxkarbazepin förefaller säkert att använda under graviditeten.

image_print