Midazolam - Buccolam


Handelsnamn: Buccolam®
Munhålelösning används som akutmedicin vid långvariga, akuta epileptiska anfall hos barn och ungdomar.

Beredningsform
Munhålelösningen är färdiguppdragen i nålfria sprutor och förpackade i en skyddshylsa. Förpackningen har olika färgkoder för olika styrkor och åldersintervall

Åldersintervall Dos Etikettfärg
10 år till < 18 år 10 mg Orange
3 till 6 månader 2,5 mg Gul
 6 månader till 1 år 2,5 mg Gul
1 år till < 5 år 5 mg Blå
5 år till < 10 år 7,5 mg Lila

 

Medicinen får endast användas av föräldrar/vårdare till pateienter som fått diagnosen Epielspsi.

Hur man använder munhålelösningen
Munhålelösningen är avsett för användning i munhålan i samband med ett långdraget epielpteiskt anfall. Hela mängden lösning sprutas in långsamt i mellanrummet mellan tandköttet och kindens insida. Det kan vara enklare att spruta cirka hälften av dosen först ges långsamt i ena sidan av munhålan och sedan resterande dos i andra sidan

Om inte anfallet går över efter 5 minuter när du gett medicinen ring efter ambulans – ge aldrig dubbel dos om anfallet inte gått över.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Midazolam påverkar inte andra antiepileptika eller febernedsättande och smärtlindrande läkemedel som Paracetamol och Ibuprofen (Alvedon och Ipren)

Vanligaste biverkningar
Sedering, sömnighet, nedsatt medvetandegrad, andningsdepression illamående och kräkning.