Lamotrigin - Lamictal, Lamotrigin


Handelsnamn: Lamictal ®, Lamotrigin®, Crisomet®, Labileno®
Lamotrigin ett läkemedel som används för att behandla fler generaliserade toniskt kloniska anfall, absenser, fokala anfall och myoklonier. Det används som enda läkemedel eller i kombination med andra epilepsiläkemedel.

Beredningsform
Tabletter på ( 25, 50,100 och 200mg) och lösliga (dispergerbara) tabletter  (2, 5, 25, 50,100 och 200mg)

Hur man använder medicinen
Medicinen kan antingen tas en gång per dag eller delas på två tillfällen, morgon och kväll. De lösliga tabletterna kan smältas i munnen, tuggas, lösas med vatten eller sväljas hela. Upplösta tabletter kan ges i gastrostomi (PEG). Var noga att skölja efteråt med vatten. Tabletterna är inte lösliga och skall sväljas hela och kan tas tillsammans med mat eller dryck.

Behandlingen påbörjas med långsam upptrappning (detta är säskilt viktigt just vid lamotrigin) till den dos som bör kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan man ge hela dosen om det har gått max 4 timmar efter det att barnet skulle fått tabletten. Om det gått längre tid, hoppa över den dosen. Ge aldrig en extra dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid. Det finns risk för att barnet får epilepsianfall m man avbryter behandlingen plötsligt.

Samtidig behandling med andra läkemedel
Om ditt barn behandlas med Valproat ( Ergenyl, Absenor, Orfiril) kan dosen av lamotrigin behöva sänkas.

Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan Paracetamol ( t.ex. Alvedon® och Panodil®) eller Ibuprofen (t ex Brufen®, Ipren® och Ibumetin®) ges enligt dosering på förpackning.

Lamotrigin och antibiotika påverkar inte varandra och kan alltså tas samtidigt.

Lamotriginhalterna i blodet sjunker vid användning av vissa p-piller och man kan behöva öka dosen av lamotrigin. Berätta därför alltid för ordinerande barnmorska eller läkare att du behandlas med epilepsimedicner.

Berätta för din epilepsiläkare eller sjuksköterska om du skall börja med p-piller eller annat hormonpreparat.

Vanligaste biverkningarna
Hudutslag är den vanligaste biverkan. Vid hudutslag blir dessa röda, finprickiga och spridda över hela kroppen, ansiktet och munnen. Utslagen kommer inom 4 veckor från det att behandlingen påbörjats. Risken är större om barnet samtidigt behandlas med Valproat. Man kan minska risken genom att sätta in behandlingen långsamt. Om ditt barn får utslag, kontakta genast sjukhus eller vårdcentral. Behandlingen ska avslutas om det är Lamogtrigin som ger utslagen.

Trötthet förekommer i början av behandlingen. Om den kvarstår kontakta barnets läkare eller epilepsisjuksköterska.

Sömnsvårigheter. Om det uppkommer kan kvällsdosen tidigareläggas efter kontakt med barnets läkare eller epilepsisjuksköterska.

Yrsel och darrighet kan förekomma, framförallt i början av behandlingen eller vid för hög dos. Om det uppträder efter att barnet behandlas en tid kan det bero på för hög dos. Kontakta då läkaren eller epilepsisjuksköterskan.

Graviditet
Diskutera alltid med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid. Lamotrigin anses säkert att använda under graviditeten. Eventuellt kan dosjusteringar och/eller tillskott av folsyra behövas.