Eslikarbazepinacet - Zebinix


Namn på förpackningen: Zebinix®

Eslikarbazepinacetat är ett läkemdedel som används som tilläggsmedicin för att behandla fokal epilepsi med eller utan sekundär generalisering, från 6 års ålder. Hos vuxna kan medicinen även ges som den enda medicinen.

Beredningsform

Zebinix finns i tablettform, 200mg och 800mg, samt oral lösning.

Hur man använder medicinen

Medicinen tas en gång om dagen ungefär samma tid varje dag. Medicinen kan tas med eller utan mat men tabletter skall alltid sväljas hela.

Behandlingen påbörjas med en låg dos som som sedan ökas till den dos som beräknas kunna ge anfallskontroll för ditt barn med hänsyn tagen till barnets vikt.

Om man glömmer att ta en dos, kan du ta din dos så fort du kommer ihåg den. Ge aldrig dubbel dos vid nästa dostillfälle.

Avsluta aldrig behandlingen plötsligt om ditt barn har behandlats med epilepsimedicin regelbundet under en längre tid då finns risk för nya anfall.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Det är den ordinerande läkaren som är skyldig att ta ställning till om ett läkemedel kan kombineras med andra läkemedel. Berätta alltid för din läkare vilka mediciner du tar.

Vid behandling av tillfällig feber eller smärta kan vanliga receptfria läkemedel mot smärta ges enligt dosering på förpackning.

Om du skall börja med preventivmedel är det viktigt att du berättar att du behandlas för epilepsi.

Vanliga biverkningar:

Yrsel, trötthet, huvudvärk och illamående är de vanligaste biverkningarna och uppkommer ofta den första tiden och går sedan över.

Får du hudutslag, andningspåverkan eller någon annan allergisk reaktion skall du kontakta läkare.

Graviditet & Amning

Diskutera alltid eventuell graviditet med din epilepsiläkare om du planerar att bli gravid eftersom Zebinix kan påverka den tidiga fosterutvecklingen. Eslikarbazepinacetat kan överföras i bröstmjölken varför amning ej rekommenderas vid behandling med Eslikarbazepinacetat.